Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 5 Lần 5.56%
63 5 Lần 5.56%
03 4 Lần 4.44%
16 4 Lần 4.44%
23 4 Lần 4.44%
81 4 Lần 4.44%
11 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
24 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
01 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 17/07/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 5 Lần Giảm 1
63 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Giảm 1
16 4 Lần Không tăng
23 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Tăng 1
11 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
24 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 7 Không tăng
03 6 Không tăng
16 6 Không tăng
66 6 Giảm 1
81 6 Tăng 1
89 6 Không tăng
22 5 Giảm 1
29 5 Giảm 1
63 5 Giảm 1
70 5 Tăng 1
76 5 Tăng 1
10 4 Giảm 2
12 4 Không tăng
21 4 Tăng 1
23 4 Tăng 1
25 4 Không tăng
26 4 Giảm 1
30 4 Không tăng
52 4 Không tăng
53 4 Không tăng
61 4 Không tăng
62 4 Tăng 1
64 4 Tăng 1
83 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 14 Không tăng
53 14 Không tăng
66 14 Không tăng
74 14 Không tăng
22 13 Tăng 1
25 13 Tăng 1
43 13 Không tăng
52 13 Tăng 1
89 13 Giảm 1
03 12 Không tăng
10 12 Giảm 2
40 12 Không tăng
61 12 Không tăng
62 12 Tăng 1
76 12 Không tăng
17 11 Tăng 1
18 11 Tăng 1
29 11 Không tăng
45 11 Không tăng
54 11 Không tăng
63 11 Giảm 1
64 11 Tăng 1
69 11 Không tăng
95 11 Giảm 2
09 10 Không tăng
16 10 Không tăng
24 10 Tăng 1
27 10 Không tăng
31 10 Không tăng
37 10 Không tăng
44 10 Không tăng
49 10 Không tăng
79 10 Giảm 1
81 10 Tăng 1
90 10 Giảm 2
26 9 Không tăng
36 9 Không tăng
56 9 Không tăng
67 9 Không tăng
84 9 Không tăng
98 9 Không tăng
07 8 Không tăng
11 8 Không tăng
14 8 Không tăng
15 8 Tăng 1
38 8 Không tăng
39 8 Không tăng
41 8 Giảm 1
50 8 Giảm 1
70 8 Tăng 1
78 8 Giảm 1
83 8 Tăng 1
87 8 Không tăng
91 8 Tăng 1
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 22: 2 Kỳ
  • 81: 4 Kỳ
  • 70: 3 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ
  • 47: 2 Kỳ
  • 25: 2 Kỳ
  • 76: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
24 Lần Không tăng
0
Không tăng 26 Lần
30 Lần Không tăng
1
Tăng 4 29 Lần
34 Lần Giảm 1
2
Không tăng 31 Lần
27 Lần Tăng 1
3
Tăng 1 34 Lần
23 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 26 Lần
23 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 25 Lần
32 Lần Không tăng
6
Giảm 2 32 Lần
25 Lần Tăng 1
7
Không tăng 24 Lần
29 Lần Tăng 5
8
Không tăng 17 Lần
23 Lần Giảm 2
9
Giảm 3 26 Lần