Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 5 Lần 5.56%
71 5 Lần 5.56%
49 4 Lần 4.44%
98 4 Lần 4.44%
18 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
24 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
56 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 22/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 5 Lần Không tăng
71 5 Lần Không tăng
49 4 Lần Giảm 2
98 4 Lần Tăng 1
18 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 2
79 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
49 8 Giảm 2
52 7 Tăng 1
29 6 Không tăng
65 6 Không tăng
71 6 Không tăng
73 6 Tăng 1
93 6 Không tăng
00 5 Tăng 1
11 5 Không tăng
18 5 Tăng 1
22 5 Tăng 1
56 5 Tăng 1
86 5 Tăng 1
98 5 Tăng 2
06 4 Không tăng
07 4 Không tăng
08 4 Tăng 1
20 4 Không tăng
23 4 Không tăng
24 4 Không tăng
28 4 Tăng 1
30 4 Không tăng
36 4 Không tăng
39 4 Không tăng
43 4 Không tăng
48 4 Tăng 1
64 4 Tăng 1
74 4 Không tăng
77 4 Không tăng
89 4 Không tăng
91 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
49 20 Không tăng
08 16 Tăng 1
24 16 Không tăng
56 15 Không tăng
00 14 Không tăng
59 14 Không tăng
05 13 Không tăng
18 13 Tăng 1
52 13 Tăng 1
93 13 Không tăng
61 12 Tăng 1
28 11 Tăng 1
30 11 Giảm 1
48 11 Giảm 1
62 11 Tăng 1
64 11 Tăng 1
71 11 Không tăng
73 11 Tăng 1
80 11 Không tăng
91 11 Không tăng
01 10 Không tăng
06 10 Không tăng
16 10 Không tăng
22 10 Không tăng
32 10 Tăng 1
37 10 Không tăng
43 10 Không tăng
65 10 Không tăng
72 10 Tăng 1
79 10 Không tăng
84 10 Không tăng
89 10 Giảm 1
98 10 Tăng 2
11 9 Giảm 1
13 9 Không tăng
29 9 Không tăng
36 9 Không tăng
39 9 Không tăng
47 9 Không tăng
66 9 Không tăng
74 9 Không tăng
86 9 Tăng 1
95 9 Không tăng
02 8 Tăng 1
15 8 Không tăng
17 8 Giảm 2
19 8 Không tăng
20 8 Không tăng
34 8 Không tăng
46 8 Không tăng
53 8 Tăng 1
55 8 Giảm 1
90 8 Giảm 1
94 8 Không tăng
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 98: 2 Kỳ
  • 62: 2 Kỳ
  • 72: 2 Kỳ
  • 48: 2 Kỳ
  • 56: 3 Kỳ
  • 32: 2 Kỳ
  • 18: 2 Kỳ
  • 52: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
28 Lần Tăng 1
0
Giảm 1 26 Lần
27 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 25 Lần
34 Lần Tăng 1
2
Tăng 1 29 Lần
28 Lần Không tăng
3
Tăng 2 30 Lần
28 Lần Giảm 5
4
Không tăng 26 Lần
22 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 22 Lần
22 Lần Không tăng
6
Không tăng 29 Lần
32 Lần Tăng 2
7
Giảm 2 21 Lần
23 Lần Giảm 1
8
Tăng 6 29 Lần
26 Lần Không tăng
9
Giảm 3 33 Lần