Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 5 Lần 5.56%
74 4 Lần 4.44%
79 4 Lần 4.44%
09 3 Lần 3.33%
18 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
45 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 17/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 5 Lần Không tăng
74 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Giảm 2
09 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
74 9 Tăng 1
45 6 Không tăng
49 6 Không tăng
79 6 Không tăng
18 5 Không tăng
28 5 Tăng 1
37 5 Không tăng
38 5 Giảm 1
40 5 Tăng 2
53 5 Giảm 1
54 5 Tăng 1
87 5 Không tăng
03 4 Tăng 1
09 4 Không tăng
15 4 Không tăng
17 4 Tăng 1
22 4 Không tăng
25 4 Không tăng
29 4 Tăng 1
39 4 Không tăng
41 4 Tăng 2
50 4 Tăng 1
52 4 Giảm 1
61 4 Không tăng
62 4 Giảm 3
69 4 Không tăng
77 4 Không tăng
78 4 Giảm 1
90 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
49 15 Không tăng
74 15 Tăng 2
18 14 Không tăng
52 14 Không tăng
53 14 Không tăng
89 13 Tăng 2
27 12 Tăng 1
40 12 Tăng 2
43 12 Không tăng
62 12 Không tăng
10 11 Giảm 1
11 11 Giảm 1
17 11 Tăng 1
36 11 Giảm 1
37 11 Không tăng
44 11 Không tăng
45 11 Không tăng
79 11 Không tăng
90 11 Tăng 1
28 10 Tăng 1
29 10 Không tăng
38 10 Không tăng
48 10 Không tăng
56 10 Không tăng
61 10 Không tăng
65 10 Không tăng
69 10 Tăng 1
73 10 Không tăng
77 10 Tăng 1
78 10 Không tăng
95 10 Không tăng
00 9 Tăng 1
05 9 Không tăng
06 9 Tăng 1
08 9 Giảm 1
19 9 Không tăng
22 9 Giảm 1
24 9 Không tăng
32 9 Không tăng
42 9 Không tăng
50 9 Tăng 1
64 9 Giảm 1
71 9 Tăng 1
83 9 Không tăng
91 9 Giảm 1
98 9 Không tăng
09 8 Không tăng
14 8 Giảm 1
15 8 Giảm 1
25 8 Không tăng
39 8 Giảm 1
41 8 Tăng 2
54 8 Tăng 1
66 8 Không tăng
87 8 Không tăng
88 8 Không tăng
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 69: 2 Kỳ
  • 47: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
22 Lần Giảm 2
0
Tăng 5 24 Lần
28 Lần Không tăng
1
Tăng 1 26 Lần
26 Lần Tăng 3
2
Giảm 3 23 Lần
26 Lần Không tăng
3
Giảm 2 26 Lần
33 Lần Tăng 3
4
Giảm 1 34 Lần
27 Lần Không tăng
5
Giảm 2 26 Lần
26 Lần Giảm 3
6
Giảm 1 21 Lần
38 Lần Không tăng
7
Tăng 3 28 Lần
21 Lần Không tăng
8
Giảm 1 29 Lần
23 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 33 Lần